FOSFORYLACJA SUBSTRATOWA PDF

Fosforylacja błonowa. Michał Kurzyński. Uniwersytet Adama Mickiewicza. Wydział Fosforylacja substratowa. Glyceraldehydephospate dehydrogenase . GLIKOLIZA Glikoliza była jednym z pierwszych odkrytych szlaków metabolicznych. Jej odkrycie zapoczątkowało rozwój biochemii. Free flashcards to help memorize facts about Glikoliza. Other activities to help include hangman, crossword, word scramble, games, matching, quizes, and tests .

Author: Mikalrajas Shaktilmaran
Country: Myanmar
Language: English (Spanish)
Genre: Literature
Published (Last): 17 March 2007
Pages: 342
PDF File Size: 9.50 Mb
ePub File Size: 8.10 Mb
ISBN: 991-6-54110-597-9
Downloads: 12590
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tajar

To flip the current card, click it or press the Spacebar key. To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box. You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center. Embed Code – If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page. W chlorplastach, peroksysomach i mitochondriach.

  KALKI AVATAR BY VED PRAKASH UPADHYAY PDF

Czego wymaga aktywacja RuBisCo? Mentol, ABA, fitol, gibereliny, skwalen, geraniol. W fosforylacjaa i tarczce zarodkowej. Dehydrogenaza glutaminianowa, syntaza glutaminianowa i syntetaza glutaminianowa W jakiej reakcji powstaje alanina? System endomembran – ER i tonoplast.

Za co odpowiada centrum usbstratowa

Temperatury i natlenienia gleby. Z czego powstaje etylen?

Z czego powstaje giberelina? Dlaczego transport IAA ma charakter bazypetalny?

Kiedy uwalniany jest CO2 podczas fotooddychania? Sacharozy, rafinozy i werbaskozy. Na czym polega funkcja plazmolemmowej pompy protonowej?

Galaktokinaza

Wysokie zasolenie i niska temperatura gleby. Kiedy ustaje parcie korzeniowe? W warunkach beztlenowych korzeni. Faza imbibicyjna, faza kataboliczna, faza anaboliczna. Czym jest prawo minimum? Substrayowa wynikiem jest reakcja fototropowa? Redukcja kwasu fosfoglicerynowego PGA. CO2 wydzielane do O2 pobranego.

Galaktokinaza – Wikipedia, wolna encyklopedia

Co to za gaz i jakie jest jego pochodzenie? H2O, energia cieplna Jakie reakcje kontroluje fitochrom? Przy dobrym pobieraniu wody i ograniczonej transpiracji.

Gdzie syntetyzowany jest etylen? Cyklaza adenylowa i fosfolipaza C. W jakiej reakcji peroksysomalnej powstaje nadtlenek wodoru? Podczas jakiej reakcji powstaje nadtlenek wodoru podczas fotooddychania?

Kwas 1,3-bifosfoglicerynowy do kwasu 1,3 -fosfoglicerynowego, fosfoenolopirogronian do pirogronianu Kinaza fosfoglicerynianowa i kinaza pirogronianowa.